Novus Fintech – Điều khoản và Điều kiện

Tài liệu này đưa ra các điều khoản & điều kiện (Điều khoản) áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi có tên là Novus Fintech (Sản phẩm). Khi chúng tôi nói chúng tôi, chúng tôi, v.v. của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa là Công ty TNHH Novus Fintech (Úc) hoặc Công ty Cổ phần Novus Fintech (Việt Nam). Khi chúng tôi nói bạn, v.v. của bạn, chúng tôi có nghĩa là người sử dụng Sản phẩm hoặc đại diện, đại lý hoặc hiệu trưởng của họ. Các điều khoản thương mại về việc bạn sử dụng Sản phẩm được nêu trong mẫu đơn đặt hàng hoặc tài liệu đề xuất mà bạn đã được chúng tôi gửi (Đơn đặt hàng). Tất cả các tài liệu cấu thành Đơn hàng được coi là một phần của tài liệu này (cùng với đó là Thỏa thuận) và nội dung của chúng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của tài liệu này.

 1. Sản phẩm: Sản phẩm là một nền tảng quản lý và mở tài khoản khách hàng trực tuyến và xác minh danh tính điện tử để hỗ trợ khách hàng của bạn tham gia và giới thiệu. Tùy thuộc vào việc thanh toán kịp thời tất cả các khoản phí (được quy định trong Đơn đặt hàng và bất kỳ thỏa thuận của bên thứ ba nào mà bạn ký kết liên quan đến Sản phẩm), chúng tôi sẽ cho phép bạn truy cập phiên bản ổn định mới nhất của Sản phẩm qua internet và cung cấp tất cả các dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi, như đã nêu trong Đơn đặt hàng.
 2. Thời hạn: Thỏa thuận này bắt đầu vào ngày bạn chấp nhận Đơn đặt hàng của chúng tôi và tiếp tục trong Thời hạn đặt hàng được quy định trong Đơn đặt hàng. Khi kết thúc Thời hạn đặt hàng, Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn cho (các) Thời hạn đặt hàng tiếp theo, trừ khi và cho đến khi một trong hai bên hủy Thỏa thuận này theo các điều khoản của nó.
  Sử dụng Novus Fintech: Bạn không được: vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc hoặc quy tắc ứng xử nào mà bạn phải tuân theo cũng như không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ chính sách nào của chúng tôi mà chúng tôi cho bạn biết; sử dụng Sản phẩm của chúng tôi nếu bạn không thể hình thành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý hoặc bị đình chỉ sử dụng Sản phẩm của chúng tôi; can thiệp vào tài khoản của người dùng khác; phá vỡ hoặc thao túng cấu trúc phí của chúng tôi, quy trình thanh toán hoặc các khoản phí mà chúng tôi nợ; chuyển tài khoản và thông tin đăng nhập của bạn cho một bên khác mà không có sự đồng ý của chúng tôi; phát tán vi-rút hoặc bất kỳ công nghệ nào khác có thể gây hại cho Sản phẩm, hoặc lợi ích hoặc tài sản của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi, hoặc; sao chép, sửa đổi hoặc phân phối các quyền hoặc nội dung từ Sản phẩm của chúng tôi hoặc các bản quyền và nhãn hiệu của chúng tôi.
 3. Quyền riêng tư & bảo mật: Cả bạn và chúng tôi phải luôn giữ an toàn và bảo mật tất cả thông tin bí mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin bí mật của bạn cho bất kỳ ai trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy, bên kia đã có kiến ​​thức hợp pháp về thông tin (trước khi chúng tôi tiết lộ) hoặc khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu. Những người duy nhất thường xuyên nhìn thấy thông tin của bạn là những người làm việc cho hoặc các nhà cung cấp dịch vụ do tổ chức của chúng tôi tham gia, những người có quyền truy cập vào thông tin của bạn để cho phép Sản phẩm hoạt động và giúp bạn nếu bạn gặp khó khăn – bạn cho phép điều này. Bạn và chúng tôi hứa với nhau sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư. Vui lòng truy cập www.novus-fintech.com/privacy-policy để xem chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi tạo thành một phần của Thỏa thuận này và điều chỉnh tất cả việc thu thập và xử lý dữ liệu sẽ xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Bạn có trách nhiệm duy nhất về tính chính xác và đầy đủ của tất cả dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi và bạn thừa nhận rằng tất cả các kết quả đầu ra của Sản phẩm đều dựa vào điều này. Bạn cũng xin hứa sẽ bảo mật những thông tin bí mật của chúng tôi. Chúng tôi có thể cho mọi người biết rằng bạn đang sử dụng Sản phẩm và bạn đồng ý cho chúng tôi làm điều đó.
 4. Thay đổi & hạn chế của Sản phẩm: Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi, thêm hoặc xóa các chức năng, tính năng, cấp độ dịch vụ, hiệu suất hoặc các đặc tính khác của Sản phẩm và sửa lỗi hoặc nâng cấp Sản phẩm. Với điều kiện là chức năng hoặc tính khả dụng của Sản phẩm không bị giảm sút nghiêm trọng, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi, bổ sung, xóa, sửa chữa, bản vá hoặc phiên bản mới nào sẽ tương thích với bất kỳ ứng dụng, phần mềm hoặc giao diện nào khác kết nối hoặc giao diện với Sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý nhưng có quyền từ chối cung cấp trợ giúp theo quyết định riêng của chúng tôi nếu chúng tôi cảm thấy bạn không hợp lý trong các yêu cầu của mình. Bạn thừa nhận rằng internet và mạng viễn thông của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 5. Đăng ký: Bạn được yêu cầu đăng ký thông tin chi tiết và tạo tài khoản trước khi có thể sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thông tin mà bạn cung cấp thông qua quá trình đăng ký theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn không được có nhiều tài khoản đang hoạt động và tài khoản của bạn không thể chuyển nhượng. Bạn phải sử dụng các nỗ lực hợp lý để ngăn chặn các bên thứ ba trái phép truy cập Sản phẩm và bạn đồng ý giữ bí mật tất cả các chi tiết đăng nhập. Bạn đồng ý rằng quyền truy cập của bất kỳ người dùng cá nhân nào được phép sử dụng Sản phẩm (ví dụ: trên cơ sở được đặt tên hoặc kích hoạt mật khẩu) không thể được chia sẻ hoặc sử dụng bởi nhiều cá nhân ..
 6. Truy cập và Sử dụng: Bạn sẽ chỉ truy cập Sản phẩm thông qua trình duyệt web và bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm cung cấp quyền truy cập internet, phần mềm duyệt web và đảm bảo hệ thống máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để sử dụng Sản phẩm. Bạn hứa sẽ thanh toán cho tất cả các khía cạnh của Sản phẩm mà bạn chọn mua, theo tỷ giá hiện hành được quy định trong Đơn đặt hàng. Bạn cũng hứa sẽ hợp tác chung với chúng tôi liên quan đến Sản phẩm và tuân theo tất cả các hướng dẫn hợp lý từ chúng tôi. Bạn sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn vi rút hoặc mã độc hại hoặc độc hại khác có trong dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc ảnh hưởng đến Sản phẩm. Bạn sẽ đảm bảo tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác khi được cung cấp và luôn cập nhật. Bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có tất cả sự đồng ý và thẩm quyền cần thiết để sử dụng Sản phẩm theo cách bạn làm. Bạn không được vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm. Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn mà không cần thông báo hoặc cung cấp lý do, theo quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ khôi phục bất kỳ thứ gì bị tạm ngưng hoặc bị xóa hoặc cho phép bạn tạo một tài khoản mới. Điều này nhằm đảm bảo chúng tôi có thể bảo vệ cả cộng đồng người dùng.
 7. Sở hữu trí tuệ: Chúng tôi không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào trong hoặc được kết nối với dữ liệu hoặc thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Sản phẩm. Bạn đồng ý với việc chúng tôi lưu trữ, sử dụng và sửa đổi tài sản trí tuệ của bạn cho các mục đích: cung cấp Sản phẩm cho bạn, tiến hành nghiên cứu hoặc phân tích, thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị hoặc phát triển thông tin chi tiết về người tiêu dùng. Chúng tôi hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khác với tài sản trí tuệ và ý chí của bạn, nếu có thể, ẩn danh và / hoặc tổng hợp bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào của bạn mà chúng tôi sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp Sản phẩm cho bạn. Chúng tôi sở hữu (hoặc giữ các giấy phép liên quan đối với) tất cả các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Sản phẩm và việc chúng tôi cung cấp sản phẩm đó cho bạn bao gồm tất cả tài sản trí tuệ do chúng tôi phát triển trong quá trình bạn sử dụng Sản phẩm.
 8. Nhà cung cấp bên thứ ba: Một số khía cạnh của Sản phẩm được cung cấp bởi bên thứ ba. Bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba. Chúng tôi sẽ sử dụng các dịch vụ và phần mềm điện toán đám mây làm dịch vụ liên quan đến Sản phẩm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ điều gì mà bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào đối với chúng tôi làm hoặc không làm, điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Sản phẩm của bạn. Bạn đồng ý không theo đuổi hoặc đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào của chúng tôi liên quan đến Sản phẩm. Bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng các bên thứ ba trong việc cung cấp Sản phẩm cho bạn và sử dụng thông tin và dữ liệu mà các bên thứ ba đó tạo ra trong quá trình cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến Sản phẩm.
 9. Hủy bỏ: Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác, chúng tôi có thể giới hạn, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ của mình và cấm bạn truy cập vào Sản phẩm và thực hiện các bước kỹ thuật và pháp lý để ngăn bạn sử dụng Sản phẩm nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này, đang tạo các vấn đề hoặc trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra đối với chúng tôi, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc hành động không nhất quán với văn bản hoặc tinh thần trong chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm bất kỳ điều nào trong số những điều này, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn dưới bất kỳ hình thức nào.
 10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chúng tôi không hứa hẹn hoặc bảo đảm với bạn rằng Sản phẩm sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bạn, không bị lỗi hoặc khiếm khuyết, cũng như không thể xâm nhập được trước các cuộc tấn công độc hại của bên thứ ba. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đảm bảo rằng bất kỳ kết quả hoặc kết quả cụ thể nào có thể hoặc sẽ đạt được thông qua việc sử dụng Sản phẩm. Bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào do chúng tôi đưa ra hoặc ngụ ý hoặc phát sinh từ hoặc ngụ ý bởi hành vi của chúng tôi. Trong phạm vi mà chúng tôi đã đưa ra hoặc ngụ ý, hoặc bằng hành vi phát sinh hoặc ngụ ý, bất kỳ tuyên bố nào không được nêu rõ ràng trong Thỏa thuận này, bạn sẽ không tiếp tục dựa trên tuyên bố đó. Chúng tôi không hứa hẹn, đại diện hoặc liên quan đến bất kỳ lợi ích nào mà bạn có thể nhận được khi sử dụng Sản phẩm và chúng tôi đảm bảo không có bất kỳ sự gia tăng nào về doanh số bán hàng, tiết kiệm, giao dịch, doanh thu, thiện chí hoặc lợi nhuận hoặc bất kỳ lợi ích nào khác có thể đến từ bạn khi sử dụng Sản phẩm.
 11. Trách nhiệm pháp lý: Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại do hậu quả, gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt, từ xa hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, mất dữ liệu, mất thiện chí, mất kinh doanh, mất cơ hội, tăng chi phí tài chính, hoặc bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện các khoản tiết kiệm dự kiến ​​hoặc bất kỳ loại tổn thất kinh tế hoặc thương mại nào. Tất cả các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho bạn có thể đi kèm với các bảo đảm, bảo đảm, các điều kiện hoặc điều khoản mà pháp luật không thể loại trừ (Quyền Ngụ ý).Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ điều kiện, đảm bảo, bảo hành, quyền hoặc trách nhiệm pháp lý nào được pháp luật bảo vệ trong phạm vi mà việc loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi đó sẽ làm cho Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành. Trong phạm vi luật pháp cho phép, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn liên quan đến Thỏa thuận này sẽ không vượt quá số tiền bằng phí hàng năm được thanh toán theo Đơn đặt hàng hiện hành mà từ đó trách nhiệm pháp lý phát sinh. Trong trường hợp trách nhiệm pháp lý phát sinh trước thời hạn 12 tháng, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức phí hàng năm mà dự kiến ​​sẽ được thanh toán một cách hợp lý theo Đơn đặt hàng hiện hành mà từ đó trách nhiệm pháp lý phát sinh. Trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn đối với mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc liên quan đến mối quan hệ được thiết lập bởi Thỏa thuận này được giảm xuống mức (nếu có) mà bạn gây ra hoặc góp phần vào tổn thất hoặc thiệt hại. Mức giảm này áp dụng cho dù trách nhiệm pháp lý của chúng tôi là trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), theo bất kỳ quy chế nào hay theo cách khác. Bạn bồi thường cho chúng tôi và sẽ giữ chúng tôi vô hại trước bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào mà chúng tôi phải gánh chịu do việc bạn sử dụng Sản phẩm.
 12. Chung: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị cắt bỏ và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc giải quyết các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý trước của bạn. Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không phải là một phần của Thỏa thuận này. Việc chúng tôi không thực hiện hành vi vi phạm của bạn hoặc những người khác không từ bỏ quyền của chúng tôi đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web có liên quan của chúng tôi hoặc trực tiếp đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn. Trừ khi được nêu ở nơi khác, tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực ngay khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Sản phẩm. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn nếu chúng tôi bị ngăn cản hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ dịch vụ nào hoặc cung cấp Sản phẩm cho bạn bởi các hành vi, sự kiện, thiếu sót hoặc tai nạn nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Tất cả các phần về bản chất là nhằm mục đích tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này sẽ được coi là vẫn tồn tại. Bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà bạn được hưởng liên quan đến Quyền ngụ ý phát sinh độc lập với các điều khoản và điều kiện này và điều khoản lựa chọn khu vực pháp lý ở trên không áp dụng cho bất kỳ khiếu nại nào mà bạn có thể có theo các Quyền ngụ ý đó.